خبرهای جدید و فعالیتها

اولین ورکشاپ اساسات مدیریت و انکشاف تجارت

دومین ورکشاپ اساسات مدیریت و انکشاف تجارت

تدویر نمایشگاه

ورکشاپ آموزش باغداری

ششمین دیدار کمیته رهبری پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان – تاجک (لیتاکا)

قصه موفق زراعت بهتر، کشت موثر و عاید بیتشر