تراوسه د لیتاکا د ۷۶ پروژو څخه ۳۰۰۰۰۰ تنوګټه اخیستی ده .

دښه ژوند دپروژی( لیتاکا) دافغان تاجک دپولوپه سیموکی شپږم مجلس  دتاجکستان دجمهوری دولت داقتصاد اوسوداګری پراختیا وزارت  اودافغانستان داسلامی جمهوریت دکلیودبیارغونی اوپراختیا وزارت ، په تاجکستان کی دجاپان سفارت  ، دجایکا مرکزی دفترپه افغانستان اوتاجکستان کی ، اودملګروملتونوپرمختایی برنامو استازو دواړه هیوادونه یی سره یوځای کړل  دپروژوپرمختګ ، لاس ته راوړنی  اوراتلونکی ستونزی  اود۲۰۱۷ کال کاری پلان دمشرتابه کمیټی غړوته وړاندی شوو .

د مجلس څخه د وړاندی د هیت غړو د ۲۰ څخه د ډیروپروژو د لیتاکا پروژی د ډول ډول اړخونو دلیدوپرمهال د۷۷ بنسټیزه  پروژو د پلی کولو چی ۶۰ یی په تاجکستان او۱۷ یی په افغانستان کی دی  چی تر۳۰۰۰۰۰ ډیرمستقیم ګټه اخیستونکی یی ، داوبولګولو دسیستم ، دښوونځیو دودانیو جوړول ، روغتیایی مرکزونه ،  سړک ، پلچکونه اودبرښنا دکوچینیو بندونوڅخه ګټه اخلی ، حمایت کوی

دلیتاکا پروژی د بیارغونوکړنلاری د سیمه ایزه حکومتونواوټولنود وړتیا لوړول ، دناورینونو پروړاندی دخلکوټینګښت ، اودښځو ، ځوانانو اوبیوزله خلکوچی د پولی دواړه خواووته ژوند کوی د اقتصاد  پیاوړتیا ده  اوسره یوځای کوی یی ، تراوسه ۳۱۵ تنه د سیمه ایزه  حکومت مامورین ( ۱۶۸ تنه په تاجکستان کی او۱۴۷ تنه په افغانستان کی )  له زده کړو اوتخنیکی مرستوګټه اخیستی ده ، او۵۰۰ تنه بیوزله ښځینه اونارینه ځانګړی مهارتونه لکه : دګنډنی ، بڼوالی ، برښنا ، ګازی اوبرښنایی لیم کاری  ، دموټرومیخانیک / مستری ، کتابدار ، محاسب ، نل غخوونکی اوداسی نور یی لاس ته راوړی دی .