د لیتاکا  پروژه  د زموږکلی زموږ ویاړ د تګلاری  د کړنو سره سم  د زده کړی ورکشاپ یی  د زموږ کلی زموږ ویاړ د تګلاری۲۲  ښځینه غړوته  د تخارولایت په ینګی کلا ولسوالی کی د مدیریت  د بنسټونو او د سوداګری  د ودی  ترعنوان لاندی  په  بریالیتوب  سره  پای  ته ورساوه .