د لیتاکا پروژه د زموږ کلی زموږ ویاړ د تګلاری په چوکاټ کی خپلی کړنی ترسره کوی ، د لمړی ځل لپاره یی شپږ ورځنی ورکشاپ د مدیریت د بنسټونو اوسوداګری د ودی ترعنوان لاندی ۵۲ کسانوته چی د زموږ کلی زموږ ویاړ د تګلاری غړی دی د تخارولایت د ینګی کلا ولسوالی کی په بریالیتوب سره سرته ورساوه .