د لیتاکا پروژی د زموږ کلی زموږ ویاړ د کړنو په تګلاره کی دا ځل شپږ ورخنی زده کړی د مدیریت د بنسټونو او د سوداګری د ودی ترعنوان لاندی د زموږ کلی زموږ ویاړ ۵۲ غړو ته (۳۰ تنه بڼوال ،۲۲ تنه دخصوصی سکتوراستازی) د تخارولایت د ینګی کلا ولسوالی په زرد کمر، کلفګانی او ملامحمدبیک کلیوکی پلی شوو.