دا وار د زموږکلی زموږ ویاړدلیتاکا پروژی پنځه ورځینی زده کړی دڅارویودښوساتلو دمالداری دپراختیا ترعنوان لاندی ۱۴ نارینه او۱۵ ښځینه وته دتخارولایت دینګی کلا اودشت کلا په ولسوالیوکی په لاندینیو عنوانونو په لارواچول شوو
۱- دځان اوچاپیریال ساتل
۲- دڅارویوعامی ناروغی
۳- دڅارویو دواکسین کولولار
۴- دڅارویو دواکسین کولومحال ویش
۵- دڅارویودواګانی اوطبقه بندی یی
۶ – دڅارویو دتغذیی اهمیت اودتغذیی لاری
۷- دغوجلو مدیریت
۸- غوجلی ته روغتیایی پاملرنه
۹- دڅارویودیوځای کیدوڅرنګوالی اودهغوڅخه نسل اخیستل
۱۰- دغواګانو تغذیه دشیدوورکولو پرمهال اودخوسیو تغذیه
۱۱- دکیفیت لرونکومحصولاتوتولید اوبازارته یی وړاندی کول
۱۲- محصولاتوته بازارموندنه
۱۳- دپوزیو څخه دګټی آخیستلوڅرنګوالی