د زموږ کلی زموږ ویاړ په هکله :


یوکلی یومحصول دسیمه ایزی پراختیا خوځښت اوتګلاره چی په ۱۹۷۹ زیږدیز کال کی دجاپان دآویتا دوالی له خوایی وړاندیز وشو. دغه خوځښت په آویتا سیمه کی دبریالیتوب څخه وروسته دجاپان نوروولسوالیواوهمدارنګه دنړی تردیرشوډیروهیوادونوکی پلی شویدی.

دادکلیوالی سیمو دبیا رغونی لپاره یوه ښه کړنلاره ده چی دسیمه ایزوتوکوڅخه دکلیوالی خلکو په لاس دمحصولاتودجوړونی اوخرڅلاو له لاری سرته رسیږی .

که غواړی چی دیوه کلی دیوه محصول په هکله په ډیرڅه وپوهیږی هیله ده دالاندی مقاله! ولولی :

 

زموږ لیدلور:


یوه کلکه ټولنه چی شتمنی زیږوی

زموږ دنده :


په افغانستان کی دعوایدو اوشتمنیوډیرول دسیمه ایزوزیرمو اودبشری قوا دپراختیا له لاری ، دځانګړیومحصولاتودپلورخدمتونوته بازارموندنه .

دیوه کلی یومحصول موخه دزیرموڅخه اقتصادی ګټه پورته کول دهیواد په کچه ده .

زموږ موخه :


دټولنی لخوا د سیمه ایزه زیرموتوکوته دارزښت له لاری پراختیا ورکول به ټاکلوسیموکی .

غوښتنه :


1- دیوه کلی یوه محصول اقتصادی پراختیا ته  وده ورکول دټولنی په کچه

2- دکرنیزه محصولاتواولاسی صنایعوپروسس اود ارزښت دلوړه ولو ټکنالوژیوته وده ورکول دټولنی په کچه

3- دکیفیت ، څرنګوالی اوځای پرځای کیدوکنترول اوآسانتیابرابرول

4- دکوچنیوسوداګریودمهارتونو لوړول اوآسانتیا برابرول دټولنی په کچه

5- دجوړونکوټولنو، کورنیو اونړیوالومارکیټونو ترمینځ اړیکوته وده ورکول

زموږ بنسټیزارزښتونه :


1- دوامداره زده کړی اوبدلون

2- ډله ایز کار

3- دښځینه اونارینه یوشانته ونډه

4-کلکوالی