زموږ کلی زموږ ویاړ په افغانستان کی

دیوی هوسا او شتمنی ټولنی پراختیا چی داوږد محال لپاره بهرنیومرستو ته اړتیا او تړاو ونلری یوه خوځښت ورکوونکی ته چی دسیمه ایزه شته زیرموڅخه ګټه پورته کړی اړتیا وه ، دغی پراختیایی ستونزی ته دځواب ورکولو لپاره دلیتاکا پروژی دزموږ کلی زموږ ویاړ تګلاره په افغانستان کی پلی کړه ، څرنګه چی په پورتنی ډول په ګوته شوه دزموږ کلی زموږ ویاړ مفهوم دنړی په ډیرو هیوادونو کی بریالی دی اودیوی پیژاندل شوی وسیلی په توګه دکلیو دپراختیا ، اودخلکو پوهول دسیمه ایزه شته زیرمو په پیژاندوکی، اودسوداګری وړتیا دی. په ینګی کلا ولسوالی کی دزموږ کلی زموږ ویاړ دتګلاری دپلی کولوسره سم دوه محصوله وټاکل شول یویی ناشپاتی ناک ، دوهم ټغرین لاسی اوبدل.

دسیمه ایزه چارواکو اودپرمختیایی شورا دغړولخوا اته کلی ددغه محصول د ودی لپاره وټاکل شول چی وروسته ناشپاتی ناکو د ودی لپاره لازیاتی څیړنی اوسروی ګانی په لار واچول شوی چی دڅیړنی پاڼی د یوه یوه تن بڼوال په لاس ډکی شوی. د زموږ کلی زموږ ویاړ دمنتخب ټیم لخوا داقلیمی حالت ، دخاوری څرنګوالی ، دځمکی شتون ، طبیعی آفتونه ، کرنیزی ناروغی اوآفتونه ، کرنیز عملیات ( قلمه ایښودل ، دونونژدیوالی اودبیکاره اوهرزه بوټومخنیوی ) دکرنیزه ناروغیو اوآفتونودمخنیوی لباره دآفت ورکوونکوڅخه ګټه اخیستل اودکیمیاوی سری څخه دګټی اخیستنی څرنګوالی یی په دغه څیړنه کی څرګند اوګټه یی ځینی واخیسته. همدارنګه دټغرینوصنایعو داوبدلولپاره لس کلی دڅیړنولپاره غوره او وټاکل شول.

که غواړی په دی هکله په ډیرڅه پوه شی لاندنی لیکنه ولولی