درباره  قریه ما افتخار ما


یک قریه یک محصول نوعی از مفاهیم حرکت پالیسی انکشاف محلی بوده که توسط والی آویتا جاپان در سال 1979پیشنهاد گردید. این حرکت بعد از موفقیت در ساحه اویتا در دیگر ولسوالی ها در جاپان و همچنان در بیش از 30 کشور جهان تطبیق شده است. این یک شیوه خوب برای احیاء مناطق محلی از طریق ساخت و فروش محصولات اصلی از مواد محلی و مردم محلی میباشد.

اگر میخواهید بیشتر در مورد یک قریه یک محصول بدانید، لطفاً این مقالهرا مطالعه نمائید

دیدگاه ما


یک اجتماع قوی اکه ثروت را بار می آورد

مأموریت ما


ازدیاد عواید و ثروت در افغانستان از طریق – ارزش افزائی به منابع محلی، انکشاف نیروی بشری، تهیه و بازار یابی برای خدمات و محصولات بینظیر. مقصد حصول سیستم های تولید یک یک قریه یک محصول به اساس منفعت مقایسوی و استفاده اقتصادی منابع در سطح مملکت میباشد.

هدف ما


انکشاف دادن مواد و خدمات از طریق ارزش افزائی توسط جوامع با استفاده از منابع موجود محلی در ساحه انتخاب شده

مقصد ما


1- ارتقاء مفهوم یک قریه یک محصول برای انکشاف اقتصادی در سطح جامعه

2- ارتقاء تکنالوژی های ارزش افزائی مانند پروسس محصولات زراعتی و صنعت در سطح جامعه

3- تسهیل کنترول کیفیت و بسته بندی

4- تسهیل انکشاف مهارت های تجارت کوچک در سطح جامعه

5- ارتقاء ارتباطات مارکیت بین جوامع تولید کننده و مارکیت های داخلی / بین المللی

 

ارزش های اساسی ما


1- آموزش و ابتکار دوامدار

2- کار تیم

3- توازن و تساوی جندر

4- پایداری