قریه ما افتخار ما در افغانستان

برای انکشاف یک جامعه خود کفا ایکه در دراز مدت متکی به حمایت خارجی نباشد، به یک میخانیکیت به حرکت آورنده/محرک برای استفاده از منابع باالقوه محلی ضرورت بود. برای جوابگوئی به این چالش انکشافی، پروژه لیتاکا روند یک قریه یک محصول را در افغانستان تطبیق نمود. طوریکه در فوق اشاره گردید، مفهوم یک قریه یک محصول در چندین کشور مختلف موفق بوده و منحیث یک وسیله شناخته شده برای انکشاف دهات –  جهت آگاه ساختن مردم از موجودیت منابع و توانائی شان برای فرصت های تجارتی است.
در تطبیق نمودن روند یک قریه یک محصول در ولسوالی ینگی قلعه ، دو محصول برای بلند بردن انتخاب گردید که یکی نوعی از ناک بنام نشپاتی و دومی گلیم دست بافت میباشد. هشت قریه برای ارتقاء این محصول توسط مقامات محلی و اعضای شورای انکشافی ولسوالی انتخاب گردید که بعداً برای ارتقاء ناک نشپاتی در آنها مطالعات بیشتر از طریق راه اندازی سروی ایکه به شکل منفردانه توسط باغداران خانه پوری گردید، صورت گرفت. تیم یک قریه یک محصول، حالت اقلیمی، نوع خاک، موجودیت زمین، آفات طبیعی، آفات و امراض زراعتی، عملیات زراعتی (قلمه، ارتباط درختان، کنترول گیاه هرزه)، استفاده آفت کش ها برای آفات و امراض زراعتی و استفاده از کود زراعتی را درین سروی مطالعه نمودند. همچنان برای گلیم بافی، ده قریه برای مطالعات بیشتر انتخاب گردید.

اگر میخواهید درین مورد بیشتر بدانید، این مقاله را مطالعه نمائید!