در باره وزارت احیاء و انکشاف دهات

وزارت احیاء و انکشاف دهات بمنظور انکشاف و تطبیق برنامه ها جهت ترقی اجتماعی و  مالی در ساحات دهات خصوصاً در بخش غیر زراعتی ایجاد گردید. این وزارت در 34 ولایت افغانستان کارمندان داشته و برنامه های مختلف را که از طرف خود وزارت و جامعه بین المللی تمویل میگردد، تطبیق مینماید.
هدف وزارت احیاء و انکشاف دهات کاهش فقر تقریباً % 80 افغان هائی که در دهات زنده گی مینمایند از طریق تطبیق ستراتیژی انکشافی “حمایت –  فقراء”، ترتیب شده در افغانستان، که از دولت و جامعه مدنی خواستار جوابگوئی به موانع اقتصاد ملی، سکتور خصوصی کوچک رسمی و واقعیت ها فقر روستا ها، بمنظور تطبیق استراتیژی های انکشافی واقعی کاهش فقر میباشد. این استراتیژی ها در چوکات بزرگتر استراتیژی مؤقت انکشاف ملی افغانستان ترتیب گردیده، مسیریکه دولت اسلامی افغانستان برا ی حصول اهداف انکشافی هزاره (MDG ) ملل متحد و فشرده اهداف افغان ( Afghan Compact ) تعقیب مینماید.

 

 در باره لیتاکا

پروژۀ رشد معیشت در ساحات مرزی افغان- تاجیک اولین پروژه انکشاف اجتماعی  – اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان بوده که در جانب تاجیکستان توسط پروگرام انکشافی ملل متحد (دفتر تاجیکستان) ودر جانب افغانستان توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق میگردد. این پروژه توسط دولت جاپان از طریق اداره همکاری های بین المللی جاپان و پروگرام انکشافی ملل متحد (دفتر افغانستان) تمویل میگردد. که ساحات هم مرز دو کشور را غرض تقویت افتصادی و ایجاد زمینه تجارت پایدار توسط روش واحد اقتصادی بنام یک قریه یک محصول که در افغانستان به نام (قریه ما افتخار ما) مسما گردیده است تحت پوشش قرار میدهد.

یک قریه یک محصول (قریه ما افتخار ما)

روند یک قریه – یک محصول منحیث یکی از روش های انکشاف جامع با دیدگاه افزایش عاید برای جوامع روستایی از طریق  ارزش افزایی به تولیدات محلی، انکشاف نیروی بشری و بازاریابی محصولات و خدمات که به ارزش آنها  افزوده شده توسط اداره همکاری های بین المللی جاپان معرفی گردید و توسط پروژه لیتاکا برای باراول درافغانستان تطبیق میگردد. که مفصد استراتیژیک این پروسه افزایش تولید ، پروسس و بازاریابی محصولات محلی برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری های محلی میباشد